yukleniyor
menu
alo
0.00 ₺
bakiyem
sepet
bell

Hesap Bilgilerin Başarılı Bir Şekilde Güncellendi!

Kapat
iptal
sepet
Sepetim
Toplam 0 Ürün
0,00
Siparişi Tamamla
X
Hamidiye uygulaması logosu
Hamidiye
Hamidiye
yıldızyıldızyıldızyıldızyıldız
İNDİR -- Google Play'de
İNDİR --App Store'da
iptal
iptal
iptal
iptal
iptal
Suyunuz Mu Bitti?
iptal

HAMİDİYE KAYNAK SULARI

SANAYİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İNTERNET SİTESİ ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan veMithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı No:1 Kemerburgaz-Eyüpsultan/İSTANBUL”adresinde yer alan Hamidiye Kaynak Suları (“Hamidiye” veya “Şirket”)  nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.  

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

İnternet sitemize (“https://siparis.hamidiye.istanbul”) kayıt olmanız neticesinde temin edilen kimlik ve iletişim bilgileriniz hizmetlerimizden faydalanabilmeniz ve bu alanda gerçekleştirilecek iş geliştirme projelerinin takibi ile analizi amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde, ziyaretçi sayısı, demografik özellikler (ülke, şehir, cinsiyet, ilgi alanları, yaş aralığı vb.), kullanılan cihaz ve sistem bilgisi, IP adresi, ziyaret edilen sayfalar, ziyaretçi davranışları bilgileri işlenebilmektedir. Bu bilgilerin işlenmesi Çerez Politikası sayfasından yönetilebilir. 

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı 

 

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Şirketimiz, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için Kamusal hizmetlerin ve ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, 

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, 
  • İBB’ye bağlı iştirak şirketlerine, 
  • İlçe belediyelerine, 
  • İş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize, 
  • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla İBB, T.C. İçişleri Bakanlığı iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla,
  •  Talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.  

 

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

İnternet sitesi üyeliği için toplanan kişiler veriler (kimlik ve iletişim bilgileri) ilgili kişinin internet sitesi üzerinden üyelik formunu doldurması ile toplanmaktadır. Bu kişisel veriler 6698 sayılı Kanun uyarınca, ilgili kişinin internet sitesi üyeliği talebi neticesinde verdiği izin ile temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi ile Üyelik Sözleşmesi’nin kurulması ile doğrudan ilgili olması nedeniyle veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

 

  1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 

 

Bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarıncaMithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı No:1 Kemerburgaz-Eyüpsultan/İSTANBULadresine gönderebilir ve bizlere yönlendirebilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. 

 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. 

 

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

 

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

 

HAMİDİYE KAYNAK SULARI

 

Suyunuz Mu Bitti?
Kampanyalar
indirim

indirim